Ένα σημαντικό κενό διαπιστώνεται στην οδηγία σχετικά με τη διασυνοριακή πρόσβαση σε κλινικές μελέτες, θέμα για το οποίο η νομοθεσία παραμένει μη βέλτιστη. Μια πρόσφατη μελέτη του European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP) και της EFPIA αποκαλύπτει ότι η διασυνοριακή συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές εμφανίζεται πολύ σπάνια, παρά την υψηλή ανάγκη που εκφράζεται από τους ερωτηθέντες της μελέτης. Υπάρχει ανάγκη για αξιόπιστες και προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με πρακτικές πτυχές της διασυνοριακής πρόσβασης σε κλινικές δοκιμές, όπως διαπιστώνεται στη μελέτη και φυσικά απαιτούνται καλύτερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει σαφή καθοδήγηση σχετικά με τις διαδρομές των ασθενών για τη διασυνοριακή πρόσβαση σε γονιδιακές θεραπείες. Θα πρέπει να παρέχει τυποποιημένη καθοδήγηση σχετικά με την προηγούμενη έγκριση που απαιτείται για όλα τα κράτη-μέλη με διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, τα χρονοδιαγράμματα για τη λήψη αποφάσεων, αλλά και για την αποζημίωση των θεραπειών. Σε θεραπείες με υψηλό αρχικό κόστος, οι καινοτόμες θεραπείες, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένα κέντρα θεραπείας να χρεώνουν περισσότερα για διασυνοριακούς ασθενείς. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι γιατροί μερικές φορές δεν διαθέτουν επαρκή γνώση για να ζητήσουν χρηματοδότηση για διασυνοριακές θεραπείες. Ακόμη πιο σημαντικό, οι ασθενείς χρειάζονται καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τις οδούς αναφοράς και τις διαθέσιμες επιλογές όταν αναζητούν περίθαλψη. Η σαφής αναφορά των δικαιωμάτων που τους κατοχυρώνει η οδηγία, θα βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη.