«Το παιδί είναι πρωτίστως παιδί, ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, την ιθαγένεια ή το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, το καθεστώς διαμονής του ή το καθεστώς του ως μετανάστη» δήλωσε το Κοινοβούλιο χθες Πέμπτη σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 545 θετικές ψήφους, έναντι 24 αρνητικών και 119 αποχών. Το κείμενο υπογραμμίζει τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει στα παιδιά η κρίση COVID-19, επιδεινώνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο φτώχειας, επηρεάζοντας σοβαρά την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία και αυξάνοντας τον κίνδυνο έκθεσής τους σε βία και κακοποίηση.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να υποβάλει, όπως ανακοινώθηκε, νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Αναλυτικότερα, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για κάθε παιδί, την πρόληψη φαινομένων πρόωρης εγκατάλειψης του συστήματος εκπαίδευσης και τη διασφάλιση ισότιμης ως προς το φύλο πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς από την προσχολική ηλικία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών Ρομά, των παιδιών με αναπηρίες και των παιδιών μεταναστών. «Η ψηφιακή εκπαίδευση δεν θα πρέπει ποτέ να αντικαθιστά μόνιμα τη δια ζώσης μάθηση», υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές, ζητώντας επίσης να συμπεριληφθούν στα σχολικά προγράμματα κατάλληλες για την ηλικία πληροφορίες σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν ιδιαίτερα για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η οποία έχει αυξηθεί λόγω της πανδημίας και του περιορισμού της κυκλοφορίας, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα ιδρύματα προστασίας έχουν καταστεί εξαιρετικά απρόσιτα. 23 κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει την οδηγία του 2011 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, γεγονός το οποίο οι ευρωβουλευτές θεωρούν απαράδεκτο.