Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση της πρότασης με τίτλο «Εφαρμογή Μεταρρύθμισης του Συστήματος Δημόσιας Υγείας», η οποία υπεβλήθη από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης (TSI).

Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολόγησε περισσότερες από 700 προτάσεις από τα 27 Κράτη – Μέλη, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων υπερέβη κατά πολύ την ετήσια κατανομή των 114.000.000 ευρώ, που προορίζονταν για το Μηχανισμό Τεχνικής Υποστήριξης (TSI).

Όλες οι υποβληθείσες προτάσεις συμμετείχαν σε μια εξαιρετικά απαιτητική και ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, την οποία συνέδραμαν συμβουλευτικά και άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω παρέμβαση είναι υψηλής σπουδαιότητας για την Δημόσια Υγεία, η οποία δοκιμάζεται πολλαπλώς στην παρούσα χρονική περίοδο, αλλά και μεγάλης κρισιμότητας για την υποστήριξη της εφαρμογής του Νόμου 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας» και ειδικότερα του 5ετούς προγράμματος «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ».