Για τον νέο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι οργανισμοί αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας  σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο όπου τα θεραπευτικά πρωτόκολλα τροποποιούνται, καθώς εντάσσονται νέες εξειδικευμένες θεραπείες, μίλησε ο Γιάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, χαιρετίζοντας το 6ο Συνέδριο ΗΤΑ, το οποίο διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias. Όπως ανέφερε ο Γ.Γ., το δίλημμα του κόστους και της αξίας της ποιότητας υπηρεσιών υγείας, είναι η μεγάλη πρόκληση που καλείται να φέρει εις πέρας η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας σήμερα. Ειδικά σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, όπου τα συστήματα υγείας είναι υπό συνεχή πίεση και θα χρειαστούν μεγάλες παρεμβάσεις για να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους. Οι οργανισμοί ΗΤΑ θα χρειαστεί επίσης να επαναπροσδιορίσουν τον πλαίσιο λειτουργίας τους, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται από τον βρετανικό NICE. Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να τεκμηριώσουν το συγκριτικό όφελος της ένταξης νέων θεραπειών, θέτοντας αναπόφευκτα αυστηρότερα κριτήρια στην αξιολόγηση και διαπραγμάτευση. Τέλος, η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και περίθαλψης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Αναφερόμενος ειδικά για τη χώρα μας, ο κ. Κωτσιόπουλος επεσήμανε τα εξής: «Ως πρωτόλεια μορφή ενός οργανισμού ΗΤΑ συστήθηκαν πριν σχεδόν τρία χρόνια δύο επιτροπές, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και η Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, οι οποίες έχουν πλέον αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία. Σε συνδυασμό με αρκετές διορθωτικές ενέργειες και νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τριετίας αυτής, έχει αυξηθεί εντυπωσιακά η ταχύτητα λειτουργίας των δύο επιτροπών, ενώ μόνο τον προηγούμενο χρόνο, και ενώ τα περισσότερα συλλογικά όργανα του κράτους περιόρισαν το έργο τους λόγω των ειδικών συνθηκών βάσει των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εντάχθηκαν στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων περισσότερα από 300 νέα φάρμακα και υπογράφηκαν ήδη 90 συμβάσεις κλειστών προϋπολογισμών και ειδικών συμφωνιών».

Τέλος, αναφερόμενος στις καινοτόμες θεραπείες, ο Γ.Γ. δήλωσε: «Στην περίπτωση των καινοτόμων θεραπειών, ο χρονικός ορίζοντας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διευρύνεται πέραν της διετίας, ώστε να συνυπολογίζεται και η εξοικονόμηση του προϋπολογισμού φαρμακευτικής δαπάνης από τα μακροπρόθεσμα οφέλη των θεραπειών αυτών. Είναι σημαντικό για τα πρωτοπόρα αυτά φαρμακευτικά προϊόντα, οι εταιρείες να είναι ανοιχτές σε εναλλακτικές και καινοτόμες ρυθμίσεις πρόσβασης, ενώ είναι απαραίτητη η ευθυγραμμισμένη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για την επιτυχή εξέλιξη της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης. Η συμβολή του κάθε εμπλεκόμενου ρόλου σε αυτή τη διαδικασία είναι καίρια και απαιτείται πολύπλοκη ανάλυση και ορθός προγραμματισμός. Το 6ο Ετήσιο Συνέδριο για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας μάς προσφέρει την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος τις στρατηγικές που πρέπει να χαραχθούν, τις πιθανές τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για τη διευκόλυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση των επιτροπών που συνθέτουν την ΗΤΑ στην Ελλάδα ώστε να υπάρχουν όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προκλήσεων και την υπέρβαση πιθανών εμποδίων στην πρόσβαση σε πολλές νέες και καινοτόμες θεραπείες».