Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στη χώρα μας αναφορικά με την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, όμως δεν έχουμε λύσει εντελώς τα προβλήματα που υπάρχουν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, μιλώντας στο συνέδριο ΗΤΑ. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, είναι υποστελεχωμένες οι επιτροπές αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης και το έργο που παράγεται έγκειται πολλές φορές στην καλή θέληση των ανθρώπων που συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές. Ο ΣΦΕΕ έχει κάνει προτάσεις προς την Πολιτεία, προτάσεις που αφορούν έναν ανεξάρτητο Οργανισμό ΗΤΑ, με επαρκείς πόρους, ειδικά τώρα με τα κονδύλια που παρέχει η Ε.Ε., με διασφαλισμένη την τακτική ροή λειτουργίας και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου. Επίσης, ο οργανισμός αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σε όλες τις διαδικασίες και τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εργασιών. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν βοηθά στις διαδικασίες ΗΤΑ. Συνεπώς, απαιτούνται άμεσες νομοθετικές αλλαγές στο πλαίσιο διορισμού εξωτερικών αξιολογητών, με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και μητρώο υποβολής και αποφάσεων HTA με δημοσίευση της γραμμής καταχώρισης, ταχεία διαδικασία καθιερωμένων προϊόντων, γνωστών δραστικών ουσιών για υπάρχουσες ενδείξεις, ορφανά φάρμακα και ενδείξεις υβριδικών προϊόντων. Τέλος, τα απαραίτητα δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται εγκαίρως στους ΚΑΚ.