Τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας για τη βελτίωση της λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης, ανέλυσε στο χθεσινό Συνέδριο για το ΗΤΑ της Boussias και του Health Daily, ο ενταταλμένος σύμβουλος της ΠΕΦ, Βασίλης Πενταφράγκας. Βασική προϋπόθεση ωστόσο, όπως ανέφερε για να λειτουργήσει ο εν λόγω μηχανισμός, είναι ο επαρκής προϋπολογισμός της Φαρμακευτικής Δαπάνης, τονίζοντας ότι για το 2020 αυτός ήταν 2,001 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των αποζημιούμενων φαρμάκων άγγιζε τα 4,06 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το 45% της συνολικής αξίας να αποτελεί «δωρεά» της φαρμακοβιομηχανίας.

Εκτός από την επάρκεια πόρων. άλλα προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού αξιολόγησης, είναι η βελτίωση ρυθμιστικού πλαισίου και η κατάργηση άστοχων ρυθμίσεων, η χαρτογράφηση διαδικασιών με κατευθυντήριες οδηγίες, η κατανόηση των προστιθέμενων αξιών ανεξαρτήτως προέλευσης και συνθηκών, τα ανοικτά επιδημιολογικά δεδομένα, τα ανοικτά δεδομένα κατανάλωσης, το σταθερό πλαίσιο και τα χρονοδιαγράμματα, η κατανόηση και η θεραπεία των στρεβλώσεων στην τιμολόγηση, στον υπολογισμό τιμών αποζημίωσης και στον υπολογισμό τιμών ίδιας συμμετοχής ασφαλισμένων.

Ειδικότερα, η ΠΕΦ προτείνει άμεση ενίσχυση της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ’ εξαίρεση χορηγουμένων φαρμάκων της παραγράφου 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018. Επίσης, τροποποίηση/απλοποίηση των ρυθμίσεων και των διαδικασιών: Συμπλήρωση του άρθρου 51 του Ν. 4633/2019  (65% στα 10[1] μετά από οικειοθελείς μειώσεις). Άμεσα, κατάργηση της διάταξης που προβλέπει την μειωμένη κατά 50% συμμετοχή των ασθενών σε περίπτωση επιτυχούς διαπραγμάτευσης. Φάρμακα εν δυνάμει εντασσόμενα στον ΚΑΦ με ΚΗΘ < 0,2€ εισάγονται αυτομάτως. Επαναξιολόγηση όλων των στρεβλώσεων που επιβαρύνουν τη δαπάνη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Πενταφράγκας στα «φάρμακα προστιθέμενης αξίας», τονίζοντας ότι η βιομηχανία θεωρεί ότι πρέπει να εντάσσονται άμεσα στον ΚΑΦ εφόσον η τιμή τους δεν είναι υψηλότερη από αυτή των φαρμάκων αναφοράς (ή του αθροίσματος σε περιπτώσεις συνδυασμών).