Ο Francis Arickx, Σύμβουλος του RIZIV-INAMI, του Εθνικού Συντονιστή του Βελγίου στην Beneluxa, αναφέρθηκε στη σημαντική συνεργατική πρωτοβουλία Beneluxa για την αποζημίωση φαρμάκων με τη συμμετοχή των 5 χωρών, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Ιρλανδία, που ξεκίνησε τις εργασίες της το 2015, ενώ είναι σε πλήρη λειτουργία τα τελευταία 5 χρόνια.

Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι  να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα με προσιτό κόστος και εστιάζει σε 4 τομείς όπως: 1.Στην κοινή Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, που περιλαμβάνει κοινές εκθέσεις αξιολόγησης, αμοιβαία αναγνώριση εκθέσεων των κρατών μελών της πρωτοβουλίας, και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης. 2. Στο Horizon scanning, μια πολύ χρήσιμη λειτουργία στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, στην προετοιμασία των συστημάτων υγείας και των προϋπολογισμών τους, καθώς και στον έγκαιρο διάλογο με τους ασθενείς, φορείς και βιομηχανία έτσι ώστε να προετοιμασθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ως συνέχεια μάλιστα αυτής της πρωτοβουλίας έρχεται και η International Horizon Scanning Initiative IHSI, με 8 χώρες μέλη και επικεφαλής τον  CEO της EuNetHTa και διασύνδεση με οργανισμούς όπως ο WHO, OECD και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  3. Στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση φαρμάκων, επιπολασμού των νόσων, μητρώα ασθενών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του προϋπολογισμού υγείας. 4. Στην τιμολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των κοινών διαπραγματεύσεων που οδηγούν σε κοινές οικονομικές συμφωνίες και συμβόλαια, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα των συμφωνιών. Βασικοί παράγοντες επιτυχίας της πρωτοβουλίας Beneluxa είναι καταρχήν η ισχυρή πολιτική στήριξη και βούληση, η κοινή κατανόηση της αξιολόγησης αξίας, η αναγνώριση του οφέλους που προκύπτει για τα κράτη μέλη, η  ρεαλιστική προσέγγιση και αμοιβαία δέσμευση, ενώ απαιτούνται και επαρκείς επενδύσεις για τη λειτουργία της.