Για τις δυσλειτουργίες στη διαδικασία Αξιολόγησης μίλησε αναλυτικά ο Πάνος Σταφυλάς, Επιστημονικός Δντης της Healthink καταθέτοντας μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωση στα διάφορα στάδια της διαδικασίας υποβολής ενός φακέλου (πριν την υποβολή κατά τη διάρκεια και μετά) με συγκεκριμένα παραδείγματα. Αναλυτικότερα, έθεσε σε αμφισβήτηση τη σκοπιμότητα του κριτηρίου 5/11, το οποίο προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και πρότεινε όπως αφαιρεθεί ή εφαρμόζεται αφού προχωρήσει η διαδικασία και υποβληθεί μια αίτηση για αξιολόγηση. Αντίστοιχα, ανέφερε πόσο σημαντικό θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα υποβολής μιας αίτησης πριν την δημοσίευση της τιμής του φαρμάκου στο Δελτίο Τιμών.

Ειδική αναφορά έκανε για τα προϊόντα υψηλής καινοτομίας και αξίας, για τα οποία πρότεινε να επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας μετά από μια θετική γνωμοδότηση από το CHMP προκειμένου να μειωθούν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Μεγάλη σημασία έδωσε στον πρώιμο διάλογο σχετικά με τις συνθήκες υποβολής (πχ για τον πληθυσμό, τα διαθέσιμα δεδομένα από την ΗΔΙΚΑ και τα μητρώα, τους δείκτες σύγκρισης, τα αποτελέσματα κλπ). Αναφορικά με τη διαδικασία αφού υποβληθεί ένας φάκελος, ο κ. Σταφυλάς ανέφερε ότι ενώ έχουμε κριτήρια, δεν είναι ξεκάθαρο πως αξιολογείται η ανάλυσης κόστους- αποτελεσματικότητας και αυτό γίνεται στο τέλος όταν πάμε σε ανάλυση επίπτωσης στον προϋπολογισμό.

Έθεσε το ερώτημα αν μετά από 3 χρόνια λειτουργίας του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής ΗΤΑ είναι σίγουρο ότι ο κανονισμός εξακολουθεί να επιτελεί το ρόλο του και μήπως είμαστε ώριμοι να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις (πχ αν θέλουμε να έχουμε μια αξιολόγηση κατά GRADE, αν η εκτίμηση της καινοτομίας σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Ahlquvist-Rastad θα πρέπει να ενταχθεί στη μεθοδολογία και να ανανεωθεί και ο σχετικός πίνακας που υπάρχει στα πρότυπα υποβολής). Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ανάγκη καθοδήγησης για την οικονομική αξιολόγηση καθώς δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για να δούμε πως πάμε στο critical appraisal της όλης διαδικασίας, ενώ φαίνεται ότι η εκτίμηση του κόστους-αποτελεσματικότητας γίνεται τελικά από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, κάτι το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί επίσημα στη διαδικασία, στην οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Τόνισε μάλιστα ιδιαιτέρως το γεγονός ότι από την μέχρι σήμερα εμπειρία φαίνεται ότι η επιτροπή διαπραγμάτευσης δεν στηρίζεται στα αποτελέσματα της κλινικής αξίας ενός φαρμάκου και δεν συνδέεται με τις αποφάσεις της Επιτροπής ΗΤΑ, ενώ είναι υψίστης σημασίας οι αποφάσεις αποζημίωσης να συνδέονται με το αποτέλεσμα της κλινικής αξιολόγησης

Για τη μεγάλη καθυστέρηση που προκύπτει μεταξύ της υπουργικής απόφασης και της συμπερίληψης ενός φαρμάκου στη θετική λίστα μίλησε επίσης ο κ. Σταφυλάς, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τον ένα χρόνο. Για να μειωθεί αυτή η καθυστέρηση πρότεινε να υπάρξει πρόβλεψη για ταυτόχρονη διαδικασία.

Κλείνοντας, τόνισε ότι χρειάζεται να προετοιμαστούμε για όλες τις γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες που έρχονται τα επόμενα χρόνια και γιαυτό πρέπει να δεσμευτούν όλα τα μέρη της διαδικασίας ότι θα υπηρετήσουν την αξιολόγηση με βάση την αξία ενός προϊόντος και στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθούν τόσο οι ασθενείς όσο και οι επαγγελματίες υγείας με τη συμμετοχή και των επιστημονικών εταιριών. Τέλος, πρότεινε να δημιουργηθεί ένα κοινό σημείο εκκίνησης όσον αφορά τον πληθυσμό στην περίπτωση ανάλυσης της επίπτωσης στον προϋπολογισμό  ή τους κανόνες διαπραγμάτευσης για τους οποίους πρέπει να προβλέπεται ένα ελάχιστο όριο καθώς και να γίνει χρήση των managed entry agreements για να μειωθεί η αβεβαιότητα και να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές στα νέα φάρμακα που έρχονται.