Σύμφωνα με το άρθρο 2 στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα το πρωί στη Βουλή, διανέμεται με κρατική μέριμνα σε κάθε κάτοχο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσωρινού ΑΜΚΑ ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, ένα self test ανά εβδομάδα, το οποίο προορίζεται για ατομική χρήση χωρίς ανάγκη διενέργειάς του από επαγγελματίες υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) υποχρεούται να διατηρεί μητρώο αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου.

Η διάθεση των προϊόντων προς τους δικαιούχους μέσω των φαρμακείων γίνεται χωρίς αντίτιμο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας καθορίζονται ο τρόπος κυκλοφορίας και διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, η τήρηση του σχετικού μητρώου κατασκευαστών, ο τρόπος διανομής των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.