Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με αντικείμενο τον αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπ. Υγείας κατέθεσε ο Τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Ξανθός και 33 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί έγκαιρα σε επανειλημμένα διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας  ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων Π.Ε Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις. Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε στις 19/03/2021 την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των ΔΥΠΕ. Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από  τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι του Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία. Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις. Ο Υπουργός ερωτάται σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των  ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων Υγείας.