Αλλαγές στη λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων επιφέρει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος σύναψης των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με υπουργική απόφαση εξειδικεύονται τα κριτήρια καθορισμού της ασφαλιστικής τιμής αποζημίωσης ανά κατηγορία φαρμάκου, ανάλογα με τη διάκρισή τους σε φάρμακα αναφοράς ή γενόσημα, καθορίζεται η έκταση συμμετοχής του ασφαλισμένου ανά κατηγορία φαρμάκων και εξειδικεύεται ο τρόπος κάλυψης ανά κατηγορία της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή αποζημίωσης και τη λιανική τιμή του φαρμάκου. Επίσης αλλαγές υπάρχουν και αναφορικά με το διορισμό Αξιολογητών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Ειδικότερα, η ανάθεση της αξιολόγησης ή της προεισήγησης για την αξιολόγηση σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα – αξιολογητή ή σε μέλος της Επιτροπής που ορίζεται ως αξιολογητής ή εισηγητής, γίνεται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία καταχωρίζεται στο πρακτικό της συνεδρίασης, το όποιο υπέχει θέση διορισμού του αξιολογητή ή εισηγητή. Ο εν λόγω τρόπος διορισμού ισχύει και για τους διορισμούς που έγιναν από τη σύσταση της Επιτροπής.