Η  εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος URBANOME, με θέμα την ίδρυση ενός πανευρωπαϊκού αστικού παρατηρητηρίου υγείας με την ενεργό συμμετοχή και συν-δημιουργία εκ μέρους των πολιτών έγινε σε ένα διήμερο, διαδικτυακά,  με συμμετοχή 16 εταίρων από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Συντονιστικό ρόλο έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής EnvELab και το ερευνητικό κέντρο HERACLES για το Εκθεσίωμα και την Υγεία του ΚΕΔΕΚ ενώ συμμετέχει και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «URBANOME» συμπεριλαμβάνει δέκα Living Labs με στόχο την καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση όλων των εκφάνσεων της φυσικής και πνευματικής υγείας των κατοίκων των αστικών κέντρων. Επιπρόσθετα «παρακολουθεί» την υγεία των ίδιων των πόλεων με την καταγραφή των  αέριων ρύπων, του κλίματος και της τάσης κλιματικής αλλαγής, του πρασίνου, των συνθηκών αερισμού κ.ά. Στόχος του προγράμματος είναι η λεπτομερειακή μέτρηση της έκθεσης των πολιτών σε παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία τους και παράλληλα αναπτύσσει δείκτες για την μέτρηση και την πρόληψη προβλημάτων και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία διαχείρισής τους. Ο  συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που αφορά στην αστική υγεία είναι 5 εκ. Ευρώ και η διάρκειά του τέσσερα χρόνια.   Πόλεις –πιλότοι για την μελέτη και πιλοτική εφαρμογή των δεδομένων της έρευνας είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη μαζί με άλλες 9 πόλεις ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα URBANOME θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο της διακυβέρνησης των σύγχρονων αστικών κέντρων, αναπτύσσοντας μια διαδραστική σχέση μεταξύ τους και δημιουργώντας πεδίο ανάπτυξης δράσεων και συναποφάσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της αύξησης της ποιότητας ζωής στις πόλεις.