Η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης μιλώντας την πρώτη ημέρα των εργασιών του 6ου  Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ανέφερε ότι, σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας ελήφθησαν όλα τα μέτρα που βοηθούσαν τους ογκολογικούς ασθενείς να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες στην αναζήτηση και την λήψη της αναγκαίας φροντίδας, ενώ τόνισε ότι «η προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης στα δεδομένα της χώρας μας είναι μια πρόκληση και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση». Σχετικά με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης  για την πρόληψη κινδύνων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου, ο κ. Κοντοζαμάνης είπε ότι το Υπουργείο Υγείας και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας έχουν καταρτίσει, εξειδικεύσει και εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση του φιλόδοξου πενταετούς προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εμβληματικές πρωτοβουλίες και πολλαπλές υποστηρικτικές δράσεις, που διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις βασικούς τομείς, την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση, τη θεραπευτική αγωγή και την ανακουφιστική φροντίδα. Ο κ. Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε επίσης και στο πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού διαχείρισης του καρκίνου που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση. «Η καινοτομία του προγράμματος αυτού αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων ψηφιακών υποδομών σε περιβάλλον νοσοκομείου που θα υποστηρίζει τη διατομεακή λήψη αποφάσεων (multi disciplibary decision support teams), την υποστήριξη του σχεδιασμού της αγωγής και θεραπείας του ασθενή, τη χορήγηση τη θεραπείας και θα περιλαμβάνει επίσης εργαλεία αυτό-αξιολόγησης  της κατάστασης υγείας, την παροχή φροντίδας κατ΄ οίκον και παροχής ανακουφιστικής φροντίδας».