Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3.661 εκατ. SEK, σημειώνοντας μείωση ίση με 13% σε CER (σταθερές τιμές συναλλάγματος) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020. Το EBITA ανήλθε σε 1.484 εκατ. SEK, με αποτέλεσμα περιθώριο EBITA ίσο με 41%. Οι πωλήσεις του τομέα της αιματολογίας ανήλθαν σε 1.877 εκατ. SEK (2.394), του avatrombopag αυξήθηκαν κατά 222% σε CER και ανήλθαν σε 180 εκατ. SEK.

Οι πωλήσεις του efmoroctocog alfa ανήλθαν σε 857 εκατ. SEK (1.359), του eftrenonacog alfa στα 413 εκατ. SEK (488). Οι πωλήσεις του τομέα της ανοσολογίας ανήλθαν στα 1.554 εκατ. SEK (1.800), του emapalumab αυξήθηκαν κατά 47% σε CER και ανήλθαν σε 133 εκατ. SEK. To avatrombopag έλαβε έγκριση στην ΕΕ για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς αυτοάνοσης θρομβοπενίας (ITP). Το anakinra έλαβε έγκριση στη Ρωσία για τη θεραπεία των σχετιζόμενων με την κρυοπυρίνη περιοδικών συνδρόμων (CAPS).

Ο Guido Oelkers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία λόγω της νόσου COVID-19, με τους σχετικούς περιορισμούς και τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές και τις δραστηριότητές μας. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε με το πέρασμα του χρόνου να συνέλθουμε από πολλές δυσμενείς επιπτώσεις της COVID-19. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τη στρατηγική ανάπτυξη του κύριου χαρτοφυλακίου της εταιρείας».