Τη δέσμευση των μελών της Ομάδας των 20 ισχυρότερων οικονομικά χωρών του κόσμου (G20) για παγκόσμια αλληλεγγύη, ισότητα και πολυμερή συνεργασία, αποτελεσματική διακυβέρνηση, προετοιμασία και εφοδιασμό των πολιτών με τα κατάλληλα μέσα ώστε να  μπορούν να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά σε μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις, ανάπτυξη στρατηγικών που θα βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια  και θα εμπνέουν εμπιστοσύνη  και προώθηση συνεχούς  χρηματοδότησης για την παγκόσμια υγεία, εκφράζουν οι 16 αρχές της Διακήρυξης της Ρώμης, που είναι το αποτέλεσμα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Υγείας των G20 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Μαΐου στη Ιταλική πρωτεύουσα.

Επιγραμματικά, οι 16 αρχές της Διακήρυξης της Ρώμης είναι οι εξής:

1) Υποστήριξη και ενίσχυση της υπάρχουσας πολυμερούς στρατηγικής για την Υγεία με στόχο την ετοιμότητα, την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση των κρίσεων με έναν επαρκώς χρηματοδοτούμενο και αποτελεσματικό Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο επίκεντρο.

2) Περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή και συμμόρφωση με τους Διεθνείς Κανονισμούς για την Υγεία (IHR) καθώς και για την εφαρμογή της Ενιαίας Υγείας (One Health) για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από τη διαδραστική σχέση μεταξύ  ανθρώπων-ζώων-περιβάλλοντος.

3) Προώθηση κοινωνικών και υγειονομικών στρατηγικών με αμοιβαία ενίσχυση εθνικών και κοινοτικών στοιχείων για την επίτευξη μεγαλύτερης ετοιμότητας, πρόληψης, ανίχνευσης και αντίδρασης.

4) Προώθηση του παγκόσμιου εμπορίου όπου κεντρικό ρόλο θα έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, και θα τονίζεται η σημασία των ανοικτών, ανθεκτικών, διαφοροποιημένων, ασφαλών, αποδοτικών και αξιόπιστων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην Υγεία, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών για την παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων, διαγνωστικών εργαλείων, ιατρικού εξοπλισμού και μη φαρμακευτικών ειδών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία.

5) Δυνατότητα παγκόσμιας πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας εργαλείων πρόληψης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης, αξιοποιώντας την εμπειρία του ACT-A, καθώς και σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και βιώσιμων συστημάτων Υγείας

6) Υποστήριξη χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος για την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών παραγωγικών ικανοτήτων για εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των προσπαθειών της COVAX.

7) Αξιοποίηση συνεργειών και εμπειρογνωμοσύνης αρμόδιων οργανισμών και πλατφορμών για τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης δεδομένων, της ανάπτυξης ικανοτήτων, των συμφωνιών αδειοδότησης και των εθελοντικών μεταφορών τεχνολογίας και τεχνογνωσίας με αμοιβαία συμφωνημένους όρους.

8) Ενίσχυση της υποστήριξης για τις υπάρχουσες δομές ετοιμότητας και πρόληψης για ισοτιμία στην ανοσοποίηση έναντι ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια

9) Ενίσχυση του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στους τομείς της Υγείας και της Περίθαλψης, για να επιτευχθεί καλύτερη υγεία, επιτάχυνση της ανάπτυξης και πρόοδος στην κοινωνική ένταξη και την ισότητα των φύλων.

10) Εύρεση επαρκών πόρων για την εκπαίδευση και στελέχωση διαγνωστικών εργαστηρίων δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων.

11) Περαιτέρω ανάπτυξη, ενίσχυση και βελτίωση διαλειτουργικών πληροφοριών έγκαιρης προειδοποίησης, παρακολούθησης και ενεργοποίησης συστημάτων σύμφωνα με την προσέγγιση «One Health».

12) Προώθηση εγχώριας και διεθνούς συνεργασίας για την έρευνα και την ανάπτυξη εργαλείων για τα συστήματα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα επεκτασιμότητας, πρόσβασης και κατασκευής από τα αρχικό στάδιο.

13) Συντονισμός φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού συντονισμού αρμόδιων κέντρων), στο πλαίσιο μιας βιώσιμης και δίκαιης ανάκαμψης, με επενδύσεις στην υγεία, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση και πολιτικές που βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση.

14) Αύξηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ετοιμότητας και αντιμετώπισης προωθώντας τον ουσιαστικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο με τις τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών, τους εργαζόμενους, τις ευάλωτες ομάδες, τις γυναίκες και άλλους σχετικούς οργανισμούς και εμπλεκόμενους φορείς.

15) Αντιμετώπιση της ανάγκης για βελτιωμένους, εξορθολογισμένους, βιώσιμους και προβλέψιμους μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμης ετοιμότητας, πρόληψης, ανίχνευσης και αντίδρασης σε πανδημίες

16) Εξασφάλιση αποτελεσματικής χρηματοδότησης  από δημόσιες, ιδιωτικές και φιλανθρωπικές πηγές καθώς και από διεθνείς  χρηματοδοτικούς οργανισμούς.