Αλλαγές στη ρύθμιση της είσπραξης του clawback προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι από το έτος 2021 και εφεξής, βάσει των ορίων δαπανών που έχουν καθοριστεί, ο ΕΟΠΥΥ προεισπράττει σε μηνιαία βάση, κατά τον χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των παρόχων και μέχρι τον χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βεβαίωσης των ποσών του clawback, ποσοστό έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της δαπάνης των παρόχων. Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται το οριστικό ύψος που αναλογεί σε κάθε πάροχο. Η διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback εισπράττεται σε δώδεκα άτοκες μηνιαίες δόσεις. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ κατόπιν σχετικής εισήγησης των συναρμόδιων Διευθύνσεων του, καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.

Επίσης, και για τις οφειλές των παρόχων από ποσά clawback έτους 2020 προς τον ΕΟΠΥΥ, ισχύει η δυνατότητα να εισπραχθούν με τη μορφή άτοκων μηναίων δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως 120, μετά από αίτηση των παρόχων και απόφαση του υπουργού Υγείας.

Στις φαρμακευτικές εταιρείες, που οφείλουν clawback του έτους 2019, μετά από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 36 άτοκες δόσεις, με την προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής (rebate) για το έτος 2019 και της καταβολής των δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012- 2018. Στις φαρμακευτικές εταιρείες, που οφείλουν clawback του έτους 2020, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 36 άτοκες δόσεις, με την προϋπόθεση εξόφλησης του rebate για το έτος 2020 και της καταβολής των δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012 – 2019. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον ΕΟΠΥΥ, ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων εκπίπτει των ρυθμίσεων».