Αλλαγές στη σύσταση και στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, η επιτροπή θα έχει έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), και έργο της θα είναι η έκδοση γνωμοδότησης στον Υπουργό Υγείας, κατόπιν αξιολόγησης των φαρμάκων, τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας και κυκλοφορούν στην Ελλάδα, όταν αυτός αποφασίζει σχετικά με την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων από τη Θετική Λίστα, και την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων.

Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να αποφασίζει διαφορετικά από τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Επίσης, έργο της επιτροπής είναι η έκδοση γνωμοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας για την ένταξη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων για τα οποία έχει εκδοθεί από τον ΕΟΦ άδεια έκτακτης εισαγωγής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εισαγωγή των φαρμάκων αυτών στο σύστημα   ηλεκτρονικής   συνταγογράφησης, καθώς και σχετικά ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας και παραμετροποίησης του συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής με τον οποίο ρυθμίζονται τα ειδικότερα  ζητήματα και οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας της αξιολόγησης κλπ.