Τη σύσταση ηλεκτρονικού αρχείου παροχής υπηρεσιών υγείας – ΒΙ, στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα διαχείρισης και επιχειρηματικής ευφυίας ΕΣΥ », συστήνει το υπουργείο Υγείας, με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο σύστημα αυτό θα συλλέγονται και θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Υγείας και ιδίως: (

α) Ψευδωνυμοποιημένα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την επιδημιολογική επιτήρηση όλων των μεταδιδόμενων και μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, τις διαγνώσεις, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις γεννήσεις και τους θανάτους ανά αιτία, τον μητρικό θηλασμό, τους τοκετούς, τις αμβλώσεις, την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των νεογέννητων, τις συγγενείς ανωμαλίες, τα σύνδρομα και τα σπάνια νοσήματα, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την άνοια, τον επιπολασμό του σακχαρώδη διαβήτη και τις διενεργούμενες θεραπευτικές ή μη πράξεις στα Εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία και τα Διαβητολογικά Κέντρα.

(β) Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα εθνικά αποθέματα εμβολίων, τη διάθεση και την κατανάλωση εμβολίων ανά μονάδα υγείας, συγκεντρωτικά στοιχεία για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κέντρων πρόληψης της εξάρτησης και των διαφόρων μονάδων  αντιμετώπισης εξαρτήσεων, στοιχεία εργαζομένων, ωφελουμένων και διενεργούμενων θεραπευτικών ή μη πράξεων, καθώς και οικονομικά στοιχεία των δομών αυτών.

(γ) Συγκεντρωτικά στοιχεία των προσώπων που εγγράφονται ή αποχωρούν από κάθε οικογενειακό ιατρό μέσα στο χρονικό διάστημα του έτους.

(δ) Συγκεντρωτικά στοιχεία για τη συνταγογράφηση φαρμάκων ανά σκεύασμα, ανά μήνα, ανά έτος, ανά περιφερειακή ενότητα, ανά νοσοκομείο, ανά ιδιωτική κλινική, ανά δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας και ανά ιατρό.

(ε) Αναλυτικά στοιχεία για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και για το προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία και τις δημόσιες δομές ΠΦΥ, ανά βαθμίδα ιατρού και ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και ειδικότητα, με στοιχεία ταυτοποίησης για κάθε εργαζόμενο.

(στ) Αναλυτικά ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία σχετικά με την κίνηση των ασθενών στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ανά δημογραφικά χαρακτηριστικά, ασφαλιστικό φορέα, κλινική, τύπο διάγνωσης, κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ), φάρμακα, ιατρικές πράξεις και το συγκεντρωτικό κόστος νοσηλείας . (ζ) Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις κλίνες ΜΕΘ, ΜΑΦ, κλπ.

(η) Αναλυτικά συγκεντρωτικά στοιχεία, ανά μήνα, για τις αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία/δραστική ουσία, ανά μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Κάθε φορέας του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, είτε αυτός εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας είτε από άλλο Υπουργείο, ο οποίος επεξεργάζεται στοιχεία, τα οποία εμπίπτουν στους σκοπούς σύστασης και λειτουργίας του συστήματος αρχειοθέτησης, υποχρεούται να τα χορηγεί αμελλητί, εφάπαξ ή περιοδικά, σε ηλεκτρονική και κωδικοποιημένη μορφή, η οποία καθιστά δυνατή την επεξεργασία τους. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου δύνανται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, ενώ κάθε ΥΠΕ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται σε αυτήν ή τις εποπτευόμενες Μονάδες Υγείας της.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες, που συλλέγονται και τηρούνται στο σύστημα, διασφαλίζεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, μετά από γνώμη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας.