Στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής με τίτλο  «Προάγοντας την εξειδίκευση στη Φαρμακευτική Ιατρική – Νεότερα δεδομένα στην Έρευνα & Ανάπτυξη, τη Φαρμακοεπαγρύπνηση, τις Ιατρικές Εξελίξεις και την Καινοτομία», παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διενέργειας κλινικών μελετών, αποτυπώθηκε εμφατικά το υψηλό επίπεδο της κλινικής έρευνας στη χώρα μας, αλλά και οι αδυναμίες του συστήματος διενέργειας κλινικών μελετών, συζητήθηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών από το εξωτερικό και κατατέθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής βιοϊατρικής έρευνας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Για την αντιμετώπιση, των προκλήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως προορισμού διενέργειας κλινικών μελετών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συνεδρίου, απαιτείται: ενίσχυση της ασθενοκεντρικής προσέγγισης στις διαδικασίες διενέργειας των κλινικών μελετών, συντονισμένη συνεργασία των εμπλεκομένων εταίρων, παροχή κινήτρων στους εμπλεκόμενους φορείς για την αύξηση των επενδύσεων στην Έρευνα και Ανάπτυξη, επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των υποδομών στα Νοσοκομεία και τα ερευνητικά κέντρα, όπως και αποκεντροποιημένη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με τη χρήση νέων Τεχνολογιών και την αξιοποίηση της τηλεϊατρικής.

Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρξει κεντρικός συντονισμός των κλινικών μελετών μέσω της δημιουργίας Γραφείων Κλινικών Μελετών στο Υπουργείο Υγείας και τα Νοσοκομεία, να προβληθεί η χώρα μας στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, να επιτευχθεί αύξηση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των ασθενών σχετικά με τις κλινικές μελέτες και ενίσχυση της συνεργασίας τους με την ερευνητική κοινότητα, να δημιουργηθούν μητρώα καταγραφής των κλινικών μελετών που διενεργούνται στην Ελλάδα και να ενταχθούν τα Πραγματικά Κλινικά Δεδομένα (Real World Data) στον σχεδιασμό των κλινικών πρωτοκόλλων.