Το ΕΚ αποφάσισε χθες να ζητήσει την παράταση της εντολής του EMA και την ενίσχυση του ρόλου του. Για να ενισχυθούν οι εξουσίες της ρυθμιστικής αρχής φαρμάκων της ΕΕ που αφορούν την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, καθώς και τη διαχείριση φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη δημιουργία μιας διαλειτουργικής ψηφιακής βάσης δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τον εντοπισμό, την πρόβλεψη και την πρόληψη των ελλείψεων. Η νέα βάση δεδομένων θα διευκολύνει, σε μόνιμη βάση, την πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Οργανισμού και των αντίστοιχων εθνικών αρχών.

Η εμπειρία από τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατέδειξε πολλές ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών, η υποεκπροσώπηση σημαντικών πληθυσμιακών υποομάδων (βάσει φύλου, ηλικίας, εθνικότητας και προϋπαροχουσών παθήσεων) και η έλλειψη συνεργασίας. Για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να εφαρμοστούν συντονισμένες, καλά σχεδιασμένες και μεγάλης κλίμακας κλινικές δοκιμές από τις οποίες θα προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία. Η έκθεση εγκρίθηκε με 587 ψήφους υπέρ, 28 κατά και 81 αποχές.

Ο εισηγητής Nicolás González Casares δήλωσε: «Η πανδημία έδειξε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν ήταν έτοιμα να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση αυτού του μεγέθους. Οργανισμοί όπως ο ΕΜΑ δεν διέθεταν ικανή εντολή ή επαρκείς πόρους. Τώρα ενισχύουμε την ικανότητα του ΕΜΑ ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να ενισχύσει τη διαφάνεια τόσο του Οργανισμού όσο και όλων των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού, να δώσει πιο ενεργό ρόλο στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, καθώς και να ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ. Επιπλέον, θέλουμε να προωθήσουμε τις κλινικές δοκιμές για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών, ενισχύοντας την ενημέρωση του κοινού γύρω από αυτά. Παράλληλα, με τη νέα βάση δεδομένων παρέχουμε στον Οργανισμό ένα κρίσιμης σημασίας εργαλείο για την παρακολούθηση της προμήθειας φαρμάκων και την πρόληψη των ελλείψεων ανά πάσα στιγμή. Εν ολίγοις, περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη συμμετοχή, περισσότερος συντονισμός και περισσότερη πρόληψη».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επόμενης ημέρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στον τομέα Υγείας, η Επιτροπή πρότεινε στις 11 Νοεμβρίου 2020 ένα νέο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας, προσαρμοσμένο με στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κορονοϊού, το οποίο περιλαμβάνει πρόταση για την ενίσχυση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.