Επείγουσα τροπολογία κατέθεσε χθες  ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία λόγω της εφαρμογής του μέτρου αναστολής εργασίας επί των ανεμβολίαστων υγειονομικών.

Η τροπολογία προβλέπει ότι οι διοικήσεις των δομών υγείας κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόφασή τους, μπορούν να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων διοικητικού προσωπικού και υποστηρικτικού προσωπικού, με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήρια, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και σε κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους. Η σύναψη σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών γίνεται με απευθείας ανάθεση μετά από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του φορέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.    Η διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται κατ’ εψαρμογή του παρόντος είναι τρίμηνη, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, καιτο κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.

Ο Διοικητής κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. Επίσης, οι φορείς υγείας δύνανται να προσλαμβάνουν: α) παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού και β) ιατρικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού ιατρικού προσωπικού.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ δύναται, με απόφασή του, να μετακινεί για 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης άλλων τριών, το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Τέλος, μέχρι το τέλος του χρόνου μπορούν να παραχωρούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.ΙΜ.Τ.Σ.