Με εγκύκλιό του, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ζητά από τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών, εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία.

Στην εν λόγω εγκύκλιο, επισημαίνεται πως οι έλεγχοι πρέπει να διενεργηθούν στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, στα ημερήσια και νυχτερινά, στα δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Κατά την διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων πρέπει να δίνεται προσοχή στην τήρηση της εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης της υγιεινής της ύδρευσης και της αποχέτευσης. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην καθαριότητα και απολύμανση των εγκαταστάσεων των αποχωρητηρίων, καθώς επίσης στον εφοδιασμό τους με χαρτί, σαπούνι, αντισηπτικό διάλυμα και κάδους απορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων, τη γενικότερη τήρηση της καθαριότητας, της επάρκειας του αερισμού και του κλιματισμού ούτως ώστε ο σχολικός πληθυσμός να δραστηριοποιείται σε υγιεινό περιβάλλον και να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Σε περίπτωση χρήσης επιβατηγών οχημάτων μεταφοράς μαθητών, πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες οδηγίες και να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που χρησιμοποιούνται και εκτός σχολικών μονάδων.

Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων. Αναφορικά με τα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία (έτοιμων γευμάτων, φρούτων), τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας ή άλλων αρμόδιων υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της σχετικής νομοθεσίας.