Την αποζημίωση των ιδιωτών γιατρών, ιδιωτικών φορέων και ιδιωτικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και πολυιατρείων για τη διενέργεια εμβολιασμών προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω πρέπει να επιλέγουν κατά την υπογραφή της σύμβασης τη διενέργεια εμβολιασμών αποκλειστικά με συγκεκριμένο τύπο εμβολίου.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης ύψους πενήντα (50) ευρώ, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μίας δόσης, ή ύψους τριάντα (30) ευρώ για κάθε δόση όταν διενεργείται με εμβόλιο δύο δόσεων. Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο με εμβόλιο μίας δόσης καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους είκοσι (20) ευρώ, ενώ για διενεργούμενο εμβολιασμό με εμβόλιο δύο δόσεων καθορίζεται αποζημίωση ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση.

Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, η τροπολογία αναφέρει ότι για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31 η.1 2.2021, δύνανται vα πραγματοποιούν εμβολιασμούς και ιδιωτικά πολυιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια, μέσω του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού.

Για κάθε εμβολιασμό με εμβόλιο μίας (1) δόσης καθορίζεται αποζημίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους είκοσι (20) ευρώ, ενώ για κάθε εμβολιασμό με εμβόλιο δύο (2) δόσεων καθορίζεται αποζημίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναλωσίμων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται η διαδικασία προμήθειας, παραλαβής , φύλαξης και διενέργειας των εμβολίων, ο προγραμματισμός των εμβολιασμών φυσικών προσώπων από τους ανωτέρω φορείς, η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, η καταβολή της αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα.