Η αύξηση της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και η μείωση του clawback είναι απαραίτητα αλλά όχι επαρκή μέτρα. Ακόμα και αν αυξανόταν όσο έπρεπε η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, η έλλειψη αποδοτικότητας στη διαχείριση της δαπάνης μπορεί να υπονομεύσει πιθανή αύξησή της. Τα παραπάνω δήλωσε στην εισήγησή της η Ρομίνα Σιατερλή, Επικεφαλής Πολιτικής Υγείας και Επικοινωνίας, Roche Hellas, στο συνέδριο «Νοσοκομείο-Φάρμακο και Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 2021». Όπως ανέφερε, η έλλειψη αποδοτικότητας αφορά τόσο στη διαχείριση της δαπάνης όσο και στις εκβάσεις υγείας.

Η Βιομηχανία έχει εντοπίσει τα προβλήματα τα οποία αφορούν τα εξής: έλλειψη μηχανισμού καταγραφής και αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών για νοσοκομειακή περίθαλψη. Ελλιπής πολιτική κινήτρων για τη βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Μη βέλτιστη χρήση εργαλείων για εξοικονόμηση πόρων. Κενά στην ορθή ταυτοποίηση των ασθενών. Έλλειψη θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Έλλειψη μηχανισμού παρακολούθησης εκβάσεων υγείας. Μη αξιοποίηση ΠΦΥ.

Σύμφωνα με την κ. Σιατερλή η έλλειψη αποδοτικότητας μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω διαρθρωτικών αλλαγών ξεκινώντας από την ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μητρώα, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, εκπαίδευση των υγειονομικών στα παραπάνω και διαλειτουργικότητα συστημάτων). «Η ψηφιοποίηση προσθέτει αξία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: καλύτερη διαχείριση δαπανών υγείας στα νοσοκομεία, επιβράβευση της καινοτομίας στη Βιομηχανία, καλύτερες εκβάσεις και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς, μεγαλύτερη αποδοτικότητα της δουλειάς των επαγγελματιών Υγείας», κατέληξε η κ. Σιατερλή.