Στον επιχειρησιακό & λειτουργικό σχεδιασμό για τη διαχείριση της πανδημίας από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας αναφέρθηκε ο Διοικητής κ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης, μιλώντας στο συνέδριο “Νοσοκομείο-Φάρμακο-Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός”, που διοργανώθηκε από το Health Daily και τη Boussias. Σύμφωνα με τον ίδιο οι 3 πυλώνες του σχεδιασμού αφορούσαν στην υλοποίηση του Εθνικού σχεδίου εμβολιασμού για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Εμβολιαστικών Κέντρων, στην διερεύνηση διαδικασιών αύξησης της δυνατότητας απόκρισης των Υγειονομικών μονάδων σε επίπεδο προσωπικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και τέλος στην εξεύρεση καλών πρακτικών για τη βελτίωση της οργάνωσης, ετοιμότητας και λειτουργίας των Υγειονομικών μονάδων.

Παρουσιάστηκαν στοιχεία των διαθέσιμων κλινών και των νοσηλειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, των προσλήψεων μόνιμου και επικουρικού προσωπικού,  της προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας και της διάθεσης και ανάπτυξης του απαιτούμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Τέλος αναφέρθηκε στις δράσεις της περιφέρειας για την υποστήριξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας και για την υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμού, ενώ μίλησε και για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις υποδομές των υγειονομικών μονάδων της περιφέρειας.