Για τα νοσοκομεία του αύριο στην Ελλάδα μίλησε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Γιάννης Τούντας στο συνέδριο «Νοσοκομείο-Φάρμακο-Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός» που διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias, λέγοντας ότι οποιαδήποτε υπηρεσία υγείας πρέπει να περιλαμβάνει τις φάσεις του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης. Σε ένα ιδανικό σύστημα υγείας θα έπρεπε όλες οι ανάγκες να είναι πραγματικές και το σύστημα θα παρείχε τις υπηρεσίες για αυτές τις πραγματικές ανάγκες.

Δυστυχώς αυτό είναι μόνο θεωρία και δεν υπάρχει πουθενά. Οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα των ελληνικών νοσοκομείων που χαρακτηρίζεται από προκλητή ζήτηση και σπατάλη. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών, διότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς στο μετανοσοκομειακό , αλλά και στο νοσοκομειακό, παρότι έχουμε επάρκεια κλινών. Ένα άλλο ζήτημα είναι η δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και ένα τρίτο είναι ο μη ορθολογικός τρόπος κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων.

Για όλα αυτά τα προβλήματα ευθύνεται ο μη σωστός ανορθολογικός σχεδιασμός των πολιτικών υγείας. Όλα αυτά τα ζητήματα καταγράφηκαν στην μελέτη από ομάδα 13 ακαδημαϊκών από επτά ΑΕΙ της χώρας, με στόχο την αναγκαιότητα του επανασχεδιασμού των νοσοκομειακών και μετανοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας. Με βάση την τεκμηρίωση των αναγκών προτείνουμε τι πρέπει να γίνει στο εξής.

Πρέπει να δούμε πρώτα ποιες είναι οι ανάγκες του πληθυσμού ανά περιφέρεια και μετά να συνεχίσουμε με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το σύστημα υγείας σε κάθε περιφέρεια. Με βάση τη μελέτη των αναγκών και τη χρήση για κάθε περιφέρεια, νομό και φυσικά κάθε μονάδα, θα διατυπωθούν οι αντίστοιχες προτάσεις στην πολιτεία. Η μία πρόταση θα στοχεύει στην κατανομή των πόρων, η άλλη στις ελλείψεις που υπάρχουν και η τρίτη στις αλλαγές χρήσης των μονάδων υγείας, κατέληξε ο κ. Τούντας.