Αύξηση Πωλήσεων, Κερδών και βελτίωση Καθαρής Θέσης παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm κατά το Α’ Εξάμηνο του 2021. Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 19,6 εκατ. από € 18,3 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιβάρυνση από rebates και clawbacks ανήλθε για τις δύο περιόδους σε € 2,5 εκατ. και € 1,6 εκατ. αντίστοιχα, μειώνοντας ισόποσα τον Κύκλο Εργασιών.

Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε € 8,4 εκατ. από € 8,2 το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένο κατά 1,55%. Το EBITDA ανήλθε σε € 4,94 εκατ. από € 4,37 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενισχυμένο κατά 13%.Τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε € 3,2 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2020 και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Μη ελέγχουσες συμμετοχές σε € 2,6 εκατ. έναντι € 2,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά € 2,6 εκατ.

«Παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας και τις αρνητικές επιπτώσεις της σε πολλούς τομείς της ζωής μας, η Lavipharm συνέχισε σταθερά την ανοδική πορεία που επιδεικνύει τις τελευταίες χρήσεις, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της στρατηγικής μας για τη συνεχή εξέλιξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας», δήλωσε σχετικά ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε € 10,3 εκατ. έναντι € 10,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβαρυμένος από rebates και clawbacks ύψους € 336 χιλ. έναντι € 194 χιλ. κατά την περσινή αντίστοιχη περίοδο.