Το δικαίωμα για διαπίστωση ανικανότητας για εργασία δίνει και στους ιδιώτες γιατρούς που είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η εγκύκλιος 54 του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι υγειoνομικό όργανο αρμόδιο για τη διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νοσηλεία είναι : Ο θεράπων ιατρός των Δημοσίων Δομών Φροντίδας Υγείας, ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ιδιωτικών κλινικών καθώς και ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Η βεβαίωση ανικανότητας για εργασία έχει ισχύ δεκαπέντε (15) ημερών συνολικά, είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη, μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους. Τα ίδια υγειονομικά όργανα έχουν δικαίωμα να βεβαιώσουν και την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Σημειώνεται ότι η παραπάνω απόφαση ικανοποιεί το αίτημα δεκαετιών των ιδιωτών γιατρών για ισότιμη αναγνώριση τους με τους γιατρούς του δημοσίου από το κράτος.