Ιδιαίτερα θετικά και πολύ βελτιωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά, είναι τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ 6μήνου 2021 που ανακοίνωσε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Ειδικότερα: Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό ευρώ 114.606 χιλ., έναντι ποσού ευρώ 90.258 χιλ. το ίδιο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 19.087 χιλ. έναντι ποσού 8.558 το διάστημα του 2020 σημειώνοντας αύξηση 123 %. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό ευρώ 7.879 χιλ., έναντι ζημίας ευρώ 277 χιλ. του Α΄ Εξαμήνου του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα ευρώ 58.390 χιλ. έναντι ευρώ 25.510 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου μειώθηκε κατά 5% ή ευρώ 5.535 χιλ. και διαμορφώθηκε στα ευρώ 98.867 χιλ. από ευρώ 104.402 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Πρόσφατα, ο Όμιλος προέβη στην υπογραφή του νέου Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 100.290 χιλ. Το νέο Ομολογιακό Δάνειο προβλέπει περίοδο αποπληρωμής έως το 2026 με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα έτη.