Περίπου 35 εκατ. ευρώ είναι η αύξηση στα κονδύλια για τις εφημερίες και υπερωρίες του προσωπικού του ΕΣΥ, όπως προβλέπεται από αποφάσεις της αναπλ. υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα. Αναλυτικότερα, η πίστωση της κατανομής εφημεριών ιατρών και οδοντιάτρων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων θα αυξηθεί κατά 2.450.000 ευρώ.

Η πίστωση της κατανομής εφημεριών ιατρών και οδοντιάτρων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αυξάνεται κατά 5.730.000 ευρώ. Eπιπλέον, για την 3η ΥΠΕ εγκρίνεται η μεταφορά πιστώσεων ύψους 1.161.000 ευρώ από την κατανομή εφημεριών ιατρικού προσωπικού της με αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 73870/24.12.2020 απόφασης στις πιστώσεις υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.