Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 60 θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας απευθύνει σε όποιος ενδιαφερόμενους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, το Υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα, το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση 60 μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2,3,4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α ́/02-12-2016), όπως ισχύει, να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη και να μην υφίσταται σε βάρος τους εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος συνολικά, δυνάμενη να παραταθεί για τρείς (3) μήνες. Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.