Το οικονομικό κόστος του καρκίνου είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο κοστίζει ακριβά στα συστήματα υγείας, τόνισε ο Χρήστος Αντωνόπουλος, Director Oncology Business Unit, AstraZeneca, μιλώντας στο Cancer Week. Όπως ανέφερε, ο καρκίνος έχει τη μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση συγκριτικά με τις 15 κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως.

Η θεραπευτική στρατηγική έχει αλλάξει τόσο σε επίπεδο κλινικό, καθώς δεν χρησιμοποιούμε μόνο ένα φάρμακο για όλους τους καρκίνους, αλλά κάνουμε χρήση των βιοδεικτών για την προβλεπτικότητα για να έχουμε τη δυνατότητα να στοχεύουμε πιο σωστά. Τα πλεονεκτήματα των εξατομικευμένων θεραπειών είναι: στοχευμένη και ταχύτερη δράση, λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του συστήματος υγείας. Σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα, η επίδραση της εξατομικευμένης θεραπείας στην έκβαση των αποτελεσμάτων είναι μεγάλη σε όφελος, κυρίως στις θεραπείες εκείνες που ακολουθούνται από συνοδό διαγνωστικό μέσο.  Οι τύποι των βιοδεικτών στον καρκίνο αφορούν τόσο στους προγνωστικούς όσο και στους προβλεπτικούς βιοδείκτες και αυτό είναι βασικό στοιχείο στη θεραπευτική προσέγγιση.

Η σημασία των βιοδεικτών στη θεραπεία του ασθενή με καρκίνο είναι μεγάλη, καθώς έχουν χαμηλό κόστος σε σχέση με τη θεραπεία, ενώ συγκρατούν τα κόστη από την ορθή χρήση της εξατομικευμένης θεραπείας. Ωστόσο, όταν δεν αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση, επιβαρύνεται ο ίδιος ο ασθενής και έτσι αποκλείονται από την εξατομικευμένη θεραπεία οι ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος. Οι εξετάσεις βιοδεικτών έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στη δαπάνη του δημόσιου συστήματος υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΔΥ οι εξετάσεις αυτές ήταν κάτω από το 0,9% του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες η αποζημίωση των εξετάσεων των βιοδεικτών γίνεται υποχρεωτικά, είτε μέσω της ενσωμάτωσής τους στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας.

Στη δική μας περίπτωση στην Ελλάδα είχαμε το 2014 την πρώτη λίστα αποζημιούμενων βιοδεικτών χάρη στη συνεργασία της ΕΟΠΕ με την Πολιτεία. Έκτοτε η λίστα δεν έχει επικαιροποιηθεί, παρά την είσοδο νέων εξατομικευμένων θεραπειών στη θετική λίστα. Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός πλαισίου για την αποζημίωση των βιοδεικτών στην Ελλάδα και πρέπει να επικαιροποιηθεί η λίστα, ενώ είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την έγκαιρη και συνεχή αποζημίωση των βιοδεικτών καθώς και για τη διασφάλιση ποιότητας των αποτελεσμάτων των βιοδεικτών. Τέλος, η τιμή αποζημίωσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη το clawback/rebate των διαγνωστικών εργαστηρίων.