Δημοσιεύθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για συμφηφισμό clawback στα φάρμακα μέχρι το 2023. Με την εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμψηφισμού της αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, όπως επίσης και το ανώτατο ποσό συμψηφισμού που ανέρχεται συνολικά σε 250 εκατ.  ευρώ.

Αναλυτικότερα, για την περίοδο από 1/10/2021έως 30/6/2022, το ποσό ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ. Για την περίοδο 1/7/2022 έως 31/12/2022 το ποσό ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ. Τέλος για την περίοδο 1/1/2023 έως 31/12/2023 το ποσό ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ.

Τα σχετικά αιτήματα μπορούν να υποβάλλουν οι δικαιούχοι που υπόκεινται σε διαδικασία συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.