Η Biogen ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα από τη Μελέτη Φάσης 3β NOVA, η οποία αξιολογεί τη χορήγηση του natalizumab κάθε 6 εβδομάδες στην Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η ενδοφλέβια χορήγηση natalizumab κάθε έξι εβδομάδες παρέχει υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας στον έλεγχο της ενεργότητας της πολλαπλής σκλήρυνσης σε ασθενείς που άλλαξαν θεραπεία από το εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα κάθε τέσσερις εβδομάδες. Τα δεδομένα από την πρώτη προοπτική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη του εκτεταμένου δοσολογικού σχήματος για το natalizumab προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και εμπλουτίζουν τα θετικά ευρήματα αποτελεσματικότητας που προέρχονται από την καθημερινή κλινική πρακτική.

Επικαιρoποιημένες αναλύσεις από το Πρόγραμμα Συνταγογράφησης TOUCH® υποδηλώνουν ότι ένα μέσο δοσολογικό σχήμα χορηγούμενο κάθε έξι εβδομάδες σχετίζεται με μείωση στην πιθανότητα ανάπτυξης PML4 κατά 88%. «Η μελέτη NOVA παρέχει τα πρώτα προοπτικά, τυχαιοποιημένα δεδομένα αποτελεσματικότητας της χορήγησης natalizumab κάθε 6 εβδομάδες, εμπλουτίζοντας το καλά εδραιωμένο κλινικό προφίλ αλλά και τα ευρήματα από την καθημερινή κλινική πρακτική1,2,3», δήλωσε η Maha Radhakrishnan, M.D., Chief Medical Officer της Biogen.

«Επιπροσθέτως των αναλύσεων ασφάλειας από το Πρόγραμμα Συνταγογράφησης TOUCH, το οποίο κατέδειξε σημαντική μείωση στην πιθανότητα εμφάνισης PML, τα αποτελέσματα από τη μελέτη NOVA παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του σχήματος χορήγησης κάθε έξι εβδομάδες του natalizumab». Τα ευρήματα ασφάλειας της μελέτης NOVA συνάδουν με το γνωστό προφίλ ασφάλειας του ενδοφλεβίως χορηγούμενου natalizumab, ενώ η επίπτωση ανεπιθύμητων συμβάντων και σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο σκελών θεραπείας.