Πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 2022, που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με αυτήν οι δαπάνες για την Υγεία (Νοσοκομεία-ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ) προβλέπονται αυξημένες κατά 196 εκ. €.

 

Ανάλυση του Προϋπολογισμού για την Υγεία

Ο Προϋπολογισμός στους δύο υποτομείς του Υπουργείου Υγείας (Νοσοκομεία-ΠΦΥ και ΕΟΠΥΥ) αναμένεται να είναι αυξημένος, τόσο συγκριτικά με τον Προϋπολογισμό του 2021, όσο και με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 (Ιούλιος 2021). Πιο συγκεκριμένα:

  • Νοσοκομεία και ΠΦΥ: Οι δαπάνες για Νοσοκομεία-ΠΦΥ θα αυξηθούν, σε δεδουλευμένη βάση, κατά 205 εκ. €, όπως αποτυπώνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, ξεπερνώντας την αρχική πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσμου (Ιούλιος 2021) για αύξηση 50 εκ. €. Παρά τη συνολική αύξηση, η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη παραμένει σταθερή (528 εκ. €), καθώς από εκεί και πάνω ενεργοποιείται ο μηχανισμός του Clawback, ενώ η δαπάνη των λοιπών κατηγοριών λαμβάνει όλο το ποσό της ετήσιας αύξησης.
  • ΕΟΠΥΥ: Η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται να παραμείνει στα επίπεδα του Προϋπολογισμού του 2021 και της πρόβλεψης του Μεσοπρόθεσμου. Οι διαφορές στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ οφείλονται σε οριακές μεταβολές των λοιπών δαπανών του φορέα και δεν αφορούν στους κλειστούς προϋπολογισμούς της φαρμακευτικής δαπάνης και των λοιπών παρόχων, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες στα περσινά επίπεδα (2021).

Ληξιπρόθεσμα χρέη Νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων, όπως διαμορφώθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, παρουσιάζουν αύξηση 100% σε σχέση με το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους (1.006 εκ. € έναντι 502 εκ. €), ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (180 εκ. €  έναντι 182 εκ. €), όπως αποτυπώνονται και στο παρακάτω διάγραμμα.

 

Σημ: Τα ποσά εμφανίζονται σωρευτικά

Δράσεις προγραμματισμένες και Δράσεις σε εξέλιξη

Στις τομεακές δράσεις των Υπουργείων, αναφορικά με την επισκόπηση των δαπανών και των εσόδων (Spending Review), το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει «…τη θωράκιση του συστήματος προνοιακών παροχών και υγειονομικής περίθαλψης έναντι καταχρηστικής πρόσβασης σε αυτό και τον εξορθολογισμό του πλαισίου προμηθειών και της παρακολούθησης των αναλώσεων στον τομέα της Υγείας…». Σε εκκρεμότητα παραμένει η ενημέρωση της εξέλιξης δράσεων που είχαν αναφερθεί στον προηγούμενο προϋπολογισμό, και η αναφορά της σχετικής τους προόδου. Οι δράσεις αυτές αφορούσαν «…στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας, στη βελτίωση των συνθηκών της νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω της Ανάπτυξης Κυρίων Δεικτών Επίδοσης (KPIs) και στην πιλοτική επισκόπηση δαπανών που θα εστίαζε στους τομείς της διαχείρισης (παρακολούθηση αποθηκών), παρακαταθηκών (αναλώσεων) και στη βέλτιστη χρήση (εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων)…».