Η Έκθεση του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για την Υγεία αποτελεί μία μελέτη των Γιατρών του Κόσμου, επάνω στους αποκλεισμένους ανθρώπους από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη. Η Έκθεση περιέχει δεδομένα και μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί από τα προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) μεταξύ του Ιανουαρίου 2019 και Δεκεμβρίου 2020. Ουσιαστικά, αποτελεί την συνέχεια του έργου που επιτελέστηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Ευαλωτότητας στην Υγεία και της Έκθεσης των Γιατρών του Κόσμου το 2019 και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το University College London (UCL).

Τα προγράμματα των ΓτΚ στις προαναφερθείσες χώρες παρακολούθησαν  25.355 άτομα μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Δεκεμβρίου 2020. Σε αυτές τις χώρες, οι ΓτΚ  πραγματοποίησαν συνολικά 45.292 επισκέψεις, εκ των οποίων 22.334 ιατρικές επισκέψεις και 22.958 κοινωνικές διαβουλεύσεις. Στην Ελλάδα, συλλέχθηκαν μόνο μαρτυρίες.

Το 78,2%, των ατόμων που επισκέφθηκαν τα προγράμματα των ΓτΚ ανέφεραν ότι δεν είχαν υγειονομική περίθαλψη και μόνο το 9,2% των μεταναστών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και το 10,3% των μεταναστών ΕΕ/ΕΟΧ ανέφεραν πλήρη υγειονομική κάλυψη.

Οι πιο συχνές παθολογίες που εντοπίστηκαν ήταν παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος (20,9%), ακολουθούμενες από παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος

(12,3%) και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος

και συνδετικού ιστού (12,3%). Το 91,6% των ατόμων των παραπάνω ατόμων  ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας

στη χώρα όπου επισκέφθηκαν τα προγράμματα των ΓτΚ.

Η πλειοψηφία των εγκύων γυναικών δεν είχαν πρόσβαση σε προγεννητική φροντίδα πριν από την επίσκεψη τους σε πρόγραμμα των ΓτΚ (52,7%). Περίπου το 42,9% των γυναικών

που δεν είχαν πρόσβαση σε προγεννητική φροντίδα

ήταν στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους.

Τέλος το 31,0% των ατόμων που απάντησαν και στις δύο ερωτήσεις για προσυμπτωματικό έλεγχο για κατάθλιψη (Patient Health Questionnaire-2) είχαν βαθμολογία μεγαλύτερη από 3 και θα έπρεπε να ελεγχθούν για μείζονα καταθλιπτική διαταραχή.

Η έκθεση διατυπώνει τέσσερις (4) γενικές συστάσεις για επείγουσα δράση σε διάφορα επίπεδα πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Συλλογή ακριβέστερων δεδομένων σχετικά με το ποιοι παραμένουν αποκλεισμένοι από την υγειονομική περίθαλψη: Να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία παρακολούθησης της δημόσιας υγείας παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες για τα άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό
  2. Κατάργηση των νομικών εμποδίων στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη: Να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη δεν υπονομεύεται
  3. Η ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι πιο ευάλωτοι δεν θα αποκλεισθούν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τον Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων το επόμενο έτος.
  4. Δημιουργία πιο υγιεινών συνθηκών διαβίωσης και μείωση της αστεγίας, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην κακή υγεία

Η πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, Χαρά Τζιουβάρα, σημείωσε «Φιλοδοξούμε η έκθεση να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας που ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας. Συγχρόνως, εμπεριέχει την απαραίτητη προοπτική για την δημιουργία συμπεριληπτικών υπηρεσιών υγείας και για την διαμόρφωση πολιτικών που εξασφαλίζουν το Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους».