Τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ορίζει το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, με δικό της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό, επιστημονικό και εκτελεστικό όργανο της Αρχής.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έπειτα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, δύνανται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Αναπαραγωγής, καθορίζονται οι
λεπτομέρειες λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, η γραμματειακή του υποστήριξη και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.  Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, είτε στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού δικαίου είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας, με πείρα σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας. Στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Αρχής.

5.