Με το νομοχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή συστήνονται δυο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών. Οι θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών καταλαμβάνονται από νοσηλευτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε ποσοστό 30% και από νοσηλευτές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 70%. Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σε κάποια κατηγορία.

Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, καθώς και υπηρετούντες σε στρατιωτικά νοσοκομεία δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ειδικευομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστα αναγκαία προσόντα πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή. Η διαδικασία επιλογής ειδικευομένων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη των Υ.ΠΕ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση, η διαδικασία επιλογής των ειδικευόμενων νοσηλευτών από την οικεία Υ.ΠΕ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, η επιλογή των υποψηφίων διενεργείται από τις οικείες Υ.ΠΕ. μέχρι την 30ή.6.2022, με άμεση ένταξη των ειδικευομένων στους φορείς υποδοχείς για την ειδικότητα.