Τη δημιουργία ξεχωριστού κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα υψηλού κόστους και πρόσθετη έκπτωση 3% στα ακριβά φάρμακα ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε διαδικασία συζήτησης στη Βουλή.

Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.ΠΥ.Υ.) και κατά το Σάββατο, ώστε να είναι δυνατή η άμεση και έγκαιρη αποστολή αντιικών Φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες. Ως προς το φάρμακο, Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Από 1.9.2020 η δαπάνη των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της Φαρμακευτικής δαπάνης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εμβολίων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη φαρμακευτικοί δαπάνη των Φ.Κ.Α. Από 1.1.2021 και για όσο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ιΟνιο-19 και πάντως όχι πέραν της 3Ιης.12.2021, η δαπάνη των ηπαρινών δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης.  Καταργείται το μερίδιο ανάπτυξης στην αγορά εκάστου φαρμάκου ως κριτήριο για τον καταλογισμό του νοσοκομειακού και εξωνοσοκομειακού ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) στους Κατόχους Άδειας Κυκλοψορίας (Κ.Α.Κ.) ή τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Γίνεται πλέον χωρίς διαπραγμάτευση η άμεση ένταξη των φαρμάκων με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας που δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά του ευρώ στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (θετική λίστα). Θεσπίζεται η δυνατότητα πρόσθετης έκπτωσης ποσοστού έως 3% επί της τιμής παραγωγού στα φάρμακα υψηλού κόστους, στα φάρμακα που ταξινομούνται μόνα τους σε υποομάδα (cluster) θεραπευτικής κατηγορίας του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων, καθώς και στα Φάρμακα που ταξινομούνται στις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κατηγορίες του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Πρόκειται για Φάρμακα που έχουν ετησίως δαπάνη μεγαλύτερη των 20 εκατ. ευρώ. Από την πρόσθετη έκπτωση εξαιρούνται τα Φάρμακα για τα οποία έχουν συναφθεί οι συμφωνίες του άρθρου 254 του ν. 4512/2018, καθώς και τα Φάρμακα που δεν υπερβαίνουν σε τιμή τα 20 λεπτά του ευρώ. Επίσης, προβλέπεται υποχρεωτική έκπτωση 5% σε όλα τα σκευάσματα που δεν διαθέτουν γενόσημα, ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής τιμής τους, και έχουν λιανική τιμή μεγαλύτερη από 10 ευρώ.

Όσον αφορά τη διαδικασία συμψηφισμού του ποσού υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα γίνεται εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.». Επίσης, για τον υπολογισμό των ως άνω παραμέτρων αξιοποιούνται τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων που τηρεί ο ΕΟΦ. αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουμένων των παράλληλων εξαγωγών και νοσοκομειακών πωλήσεων. Εγκρίνονται τέλος οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισμοί .