Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 η διάρκεια χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής του νέου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που προσελήφθη σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη (ΑΔΑ : ΩΖΒΨ7Λ7-9ΕΟ). Παράλληλα αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμών χρηματοδότησης στο ποσό των 104.310.389 € για την ενίσχυση και κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της επιδημίας COVID-19. Με τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προσληφθέντος νέου ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τους τριάντα τρείς φορείς υγείας, η Περιφέρεια, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία των πολιτών, διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς θα είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα σε περίπτωση πιθανής έξαρσης της πανδημίας.

Η αρχική απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής», προέβλεπε τη χρηματοδότηση του προσληφθέντος επικουρικού προσωπικού για 24μηνη απασχόληση. Με τη σχετική τροποποίηση ο χρόνος χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2022, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4889 (ΦΕΚ 21/Α’/10-02-2022) του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, η εν λόγω τροποποίηση της απόφασης ένταξης αφορά σε :
• Παράταση της διάρκειας συγχρηματοδότησης του ενταγμένου στην πράξη επικουρικού προσωπικού ως 31-12-2022
• Προσαρμογή του φυσικού αντικειμένου πράξης και ανακατανομή π/υ μεταξύ δύο υποέργων ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες υλοποίησης και
• Αύξηση του Π/Υ της πράξης από το ποσό των 90.201.800,00€ σε 104.310.388,87€.