Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, το Δίκτυο ενδυνάμωσης ΑμεΑ και χρονίων παθήσεων «Humane» και το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας παρουσίασαν διαδικτυακά το καινοτόμο πρόγραμμα ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών και των Συλλόγων Ασθενών «Patient Hub Networking», την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

Οι δράσεις του έργου αναπτύσσονται στους παρακάτω άξονες:

α)Δικτύωση (Συνεργατικός χώρος, νομική και λογιστική συμβουλευτική, δικτύωση με άλλους κοινωνικούς εταίρους, ίδρυση νέων συλλόγων), β) Εκπαίδευση (Συνεχή σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων),

γ) Επικοινωνία (Κοινές καμπάνιες, κοινό newsletter, κατασκευή ιστοσελίδων), δ) Ερευνητικό έργο για την επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων πολιτικής,

ε)Παρεμβάσεις πολιτικής από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, ως το αποτέλεσμα των παραπάνω αξόνων. Ωφελούμενοι του έργου είναι 1) οι σύλλογοι ασθενών και οι ΜΚΟ στο πεδίο της υγείας, 2) οι χρόνιοι ασθενείς, 3) ευρύτερα οι πολίτες και 4) οι θεσμοί και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην υγεία.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι ο φορέας υλοποίησης και αναλαμβάνει τους άξονες του έργου που σχετίζονται με τη δικτύωση, τη διαβούλευση, τις υπηρεσίες νομικής και λογιστικής υποστήριξης και τις παρεμβάσεις πολιτικής. Στους φορείς υλοποίησης περιλαμβάνονται η Humane που αναλαμβάνει τις εκπαιδευτικές δράσεις, την επικοινωνία και το συνεργατικό χώρο, καθώς και το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας που αναλαμβάνει τη διενέργεια μελέτης για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των συλλόγων ασθενών.

Κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την χαρτογράφηση των αναγκών και προοπτικών ανάπτυξης των συλλόγων ασθενών, την κατάρτιση των εκπροσώπων ασθενών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, τη συστηματική προαγωγή της δικτύωσης και συνεργασίας τους, τις υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και προβολής τους καθώς και δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτικών παρεμβάσεων. Το έργο «Patient Hub Networking» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα διαχείρισης την «Ένωση Ασθενών Ελλάδας» και εταίρους τη «Humane» και το «Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας».

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από́ κοινού́ το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.