Τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε η Χριστίνα Γεωργακοπούλου, Προϊσταμένη Δ/νσης Πληροφορικής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.  Ο ΕΟΠΥΥ υλοποιεί ένα σύνθετο στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού το οποίο θα του επιτρέψει να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο προς τους συμβεβλημένους παρόχους όσο και στο σύνολο των πολιτών της χώρα.

Κύριος άξονας του συγκεκριμένου σχεδίου αποτελεί η υλοποίηση των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0). Στο εν λόγω σχέδιο, ο ΕΟΠΥΥ έχει αναλάβει την υλοποίηση της εμβληματικής δράσης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ» και η οποία περιλαμβάνει τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Οργανισμού σε όρους τεχνολογιών πληροφορικής και συστημάτων που χρησιμοποιεί. Στόχοι του έργου είναι: α) η ενίσχυση της διαφάνειας σε ότι αφορά την παροχή έγκυρων και εύλογων χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην διοίκηση, θεσμικούς χρήστες, τους παρόχους των πόρων και τους αποδέκτες των υπηρεσιών στη μείωση του χρόνου επεξεργασίας των απαιτούμενων για τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ στοιχείων, τον άμεσο έλεγχο των συναλλαγών και ιατρικών πράξεων και την ομαλή ροή και επικοινωνία με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ του Υπουργείου Υγείας αλλά και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διαλειτουργικότητα του Συστήματος με τα συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου και η απλούστευση και βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών και την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων και Φορέων, β) η αποδοτικότητα και ανάπτυξη (βελτιστοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής με τους παρόχους υγείας, ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου εκκαθάρισης των αποζημιούμενων δαπανών υγείας, αμεσότερη και ευκολότερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα παροχών υγείας, βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού, κ.α.) και γ) η επίτευξη στόχων δημοσιονομικού χαρακτήρα (πρόβλεψη και προϋπολογισμός ροών εξόδων για τον ΕΟΠΥΥ, τροφοδοσία με αξιόπιστα στοιχεία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο τη βελτιστοποίηση των πολιτικών υγείας και την προάσπιση της δημοσίας υγείας).

Οι συμβάσεις έργου περιλαμβάνουν  τα εξής υποέργα: 1) Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΕΟΠΥΥ με προϋπολογισμό 1.3 εκ. ευρώ που περιλαμβάνουν τη Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης 1ου και 2ου επιπέδου, τη Διάθεση του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού και την Εγκατάσταση και χρήση Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων (Ticket Management System) και 2) την Παροχή υπηρεσιών προμήθειας, ανάπτυξης, παραμετροποίησης λογισμικού και λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων και συναφείς υπηρεσίες, προϋπολογισμού 30.1 εκ. ευρώ.