Τη λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας & Δικτύωσης του ΕΚΤ, η οποία αναπτύσσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση του συστήματος καινοτομίας της χώρας, παρουσίασε στο συνέδριο Health IT ο Γιώργος Μέγας, Συντονιστής του Ελληνικού Κόμβου EIT Health, EKT. Σκοπός της είναι να συμβάλει στη μεταφορά τεχνολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικής και παραγωγικής κοινότητας και στην υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων έντασης γνώσης. Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής στο πρόγραμμα Horizon Europe για τις θεματικές «Υγεία», «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions. Επίσης, παρουσίασε το πρόγραμμα IT Health Accelerator, που έδωσε την ευκαιρία μέχρι σήμερα σε 78 νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε προγράμματα, ενώ 19 από αυτές έλαβαν χρηματοδότηση από προγράμματα επιτάχυνσης και καινοτομίας του EIT Health.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόγραμμα SymbIASIS, που έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προτεινόμενων καινοτόμων λύσεων των επιχειρήσεων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς, συνδυάζοντας τις πιο ώριμες startups/spinoffs με νοσοκομεία. Συμμετέχουν ήδη πολλά νοσοκομεία δημόσια και ιδιωτικά και Πανεπιστήμια και 30 startups.

Τέλος, ανέφερε ότι ένα «καυτό» ζήτημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγείας στη χώρα μας είναι η ενσωμάτωση των ψηφιακών εφαρμογών υγείας στα διάφορα συστήματα.