Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στα πρωτόκολλα συνταγογράφησης: α) Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας εκδίδεται όχι μετά από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής, αλλά μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και γνώμη της Επιτροπής, β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία ενσωμάτωσης των συνταγογραφικών περιορισμών και των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης αλλά και η διαδικασία σύστασης, θέσης σε λειτουργία και επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και η έγκριση και επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, που έχουν ήδη ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Η τήρηση των πρωτοκόλλων καθίσταται υποχρεωτική για την αποζημίωση των φαρμακευτικών προϊόντων και ενσωματώνονται στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ. Η αρμόδια επιτροπή για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επιδημιολογικής συχνότητας (επιπολασμός και επίπτωση) και αναγκών κάλυψης σε νόσους και νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονομικά κριτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η επίπτωση στον προϋπολογισμό της αποζημίωσης του φαρμάκου βάσει της τιμής αποζημίωσης, όπως εκάστοτε καθορίζεται.