Νέα παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία των ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας και νεφρολογίας, των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2021, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους, δίνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή χθες. Ειδικότερα, οι γιατροί που έχουν συμπληρώσει τα 70 έτη και παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022, κατ΄ εφαρμογή του ν. 4865/2021, αλλά και εκείνων που η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2020 για τον ίδιο λόγο, δύνανται να  παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως τις 31.12.2022, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα στον οποίον υπηρετούν.

Το ίδιο ισχύει και για τους ειδικευόμενους νοσηλευτές στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Επίσης, λόγω των έκτακτων αναγκών της πανδημίας, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 31.12.2022, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της.