Η συλλογή και αξιοποίηση Real World Data στην Ελλάδα παρουσιάζει πολλαπλά κοινωνικά οφέλη για τους ασθενείς αλλά και σημαντικές διαρθρωτικές επιδράσεις στην οικονομία της χώρας.  Οι επενδύσεις για συλλογή και αξιοποίηση RWD σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ μπορούν να τονώσουν το ΑΕΠ και να αποτελέσουν πηγές εξειδικευμένης εργασίας για τη χώρα. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη συλλογή ψηφιακών δεδομένων υγείας στην Ελλάδα. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασμό του επόμενου σταδίου,  δηλαδή της αξιοποίησης αυτών των δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Τα παραπάνω αναφέρονται στην τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία, που παρουσιάστηκε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου.

Αναλυτικότερα, τονίζεται ότι για την ποσοτικοποίηση των πιθανών οφελών από την οικονομική αξιοποίηση των RWD στη χώρα, εξετάζεται η μελέτη περίπτωσης της σύστασης ενός κέντρου αριστείας για τη αξιοποίησή τους μέσω του υποδείγματος ανάλυσης εισροών-εκροών (input-output analysis). Ο σύνθετος κλάδος που αφορά τη λειτουργία κέντρων διαχείρισης RWD εμφανίζει ανάγκες σε πρώτες ύλες από τους υπόλοιπους κλάδους-προμηθευτές του (ενδιάμεσες εισροές), ενώ επίσης καταναλώνει δικό του κεφάλαιο και εργασία για να παράξει τα τελικά του προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον ίδιο και για την ευρύτερη οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης, εκτιμήθηκε πως κάθε €1 εκατ. αύξησης του κύκλου εργασιών του σύνθετου κλάδου που προκαλούνται από άμεση επένδυση στην συνολική αξία παραγωγής του, συνεισφέρει συνολικά €1,89 εκατ. στην αξία παραγωγής της ευρύτερης οικονομίας.

Αντίστοιχα, με κάθε 1 εκατ. € επένδυσης στη συνολική παραγωγή του κλάδου υποστηρίζονται περίπου 13 θέσεις εργασίας άμεσα και 24 συνολικά. Αυτές αφορούν τόσο τον ίδιο τον κλάδο όσο και το συνολικό διασυνδεδεμένο οικοσύστημα που υποστηρίζει τις δραστηριότητές του. Για κάθε μία θέση εργασίας που υποστηρίζεται άμεσα από τη δραστηριότητα του κλάδου RWD,  υποστηρίζονται συνολικά περίπου 1.8 θέσεις εργασίας στην οικονομία Σε όρους προστιθέμενης αξίας, για κάθε €1 εκατ. επένδυσης στην αξία παραγωγής του κλάδου,  προκύπτουν €470 χιλ. άμεσης και €900 χιλ. συνολικής προστιθέμενης αξίας στην οικονομία. Επιπλέον, για κάθε €1 εκατ. προστιθεμένης αξίας που σχηματίζεται άμεσα από τη δραστηριότητα του κλάδου, σχηματίζονται συνολικά €1,91 εκατ. στην οικονομία.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις επιδράσεις που προκύπτουν από την καταβολή φόρων από τους εμπλεκόμενους τομείς και τις πληρωμές επιδοτήσεων από το κράτος, σχηματίζεται η επίδραση του σύνθετου κλάδου RWD σε όρους Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας. Για κάθε €1 εκατ. επένδυσης συνεισφέρει άμεσα €496 χιλ. στο σχηματισμό ΑΕΠ της χώρας, με περίπου €206 χιλ. και €258 χιλ. αντίστοιχα να σχηματίζονται μέσω των έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων και τη συνολική επίδραση να ανέρχεται στα €959 χιλ. Επιπλέον, για κάθε €1 εκατ. αξίας που σχηματίζεται σε όρους ΑΕΠ άμεσα από τη δραστηριότητα του κλάδου RWD, σχηματίζονται συνολικά €1,93 εκατ. στην οικονομία. Επομένως, τα αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης των επιδράσεων μιας επένδυσης για τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για την αξιοποίηση των RWD στην Ελλάδα υποδεικνύουν σημαντικά οφέλη για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, τα οφέλη και οι διαρθρωτικές επιδράσεις μιας τέτοιας επένδυσης στη χώρα φαίνεται να ξεπερνούν τα αντίστοιχα οφέλη που θα προκύψουν από μια αντίστοιχου ύψους επένδυση στην εγχώρια φαρμακευτική βιομηχανία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη σύνθετη δραστηριότητα ενός τέτοιου κέντρου και τη σημαντική διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους βιομηχανικούς κλάδους της χώρας.