Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με την οποία τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3.876 εκατ. SEK (3.211), +21%, +10% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER). Τα έσοδα του τομέα της Αιματολογίας ανήλθαν στα 2.688 εκατ. SEK (2.125), +16% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.107 εκατ. SEK (1.005), +6% σε CER, eftrenonacog alfa 468 εκατ. SEK (438), +2% σε CER, avatrombopag SEK 618 εκατ. SEK (230), +126% σε CER και pegcetacoplan 38 εκατ. SEK (-)

Τα έσοδα του τομέα της Ανοσολογίας ανήλθαν στα 847 εκατ. SEK (752), σταθερά σε CER εκ των οποίων: Anakinra 545 εκατ. SEK (550), -11% σε CER, palivizumab 39 εκατ. SEK (33), +10% σε CER και emapalumab 263 εκατ. SEK (168), +34% σε CER.

EBITA1 944 εκατ. SEK (922) περιθώριο EBITA1 24% (29). Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα2 (IAC) ύψους -14 εκατ. SEK περιλάμβαναν αναστροφή της πρόβλεψης των απαιτήσεων εκ Ρωσίας ύψους 51 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων των IAC, το προσαρμοσμένο EBITA1 ήταν 958 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1 25% (29). EBIT ύψους 423 εκατ. SEK (467), προσαρμοσμένο EBIT1 ύψους 437 εκατ. SEK (467).

Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 0,87 SEK (0,91) EPS προ μείωσης προσαρμοσμένα 0,91 SEK (0,91). Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 343 εκατ. SEK (1.393)

Σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς: παρουσίαση δεδομένων φάσης 3 για το efanesoctocog alfa, συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης του νέου ορφανού φαρμάκου loncastuximab tesirine στην αιματολογία.