Επιστολή με τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών», κατέθεσε η  ΕΣΑμεΑ.

Η ΕΣΑμεΑ σημειώνει ότι η προσβασιμότητα αποτελεί αφενός αυτοτελές δικαίωμα στο οποίο η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αφιερώνει ειδικό άρθρο (άρθρο 9-Προσβασιμότητα), αφετέρου προϋπόθεση-κλειδί για τη διασφάλιση ισότιμης απόλαυσης όλων των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων  από τα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα για τις προτάσεις της λαμβάνει υπόψη: την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Επίσης τα άρθρα 61-66 του ν.4488/2017, ο οποίος περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης, την εθνική πολεοδομική νομοθεσία για την προσβασιμότητα και ειδικότερα το άρθρο 26 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός κανονισμός», το Κεφάλαιο Η΄ του ν.4727/2020, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και το οποίο θεσπίζει τους κανόνες, όρους, προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την κατασκευή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προκειμένου να καταστούν προσβάσιμοι/ες στους χρήστες με αναπηρία.