Με ανακοίνωσή τους, οι Ενώσεις Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών, εκφράζουν την αντίθεσή τους με το νομοσχέδιο “Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας”, δηλώνοντας ότι πλήττει τόσο το δημόσιο σύστημα υγείας όσο και  τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων οι γιατροί αναφέρουν τα εξής:

«Το νομοσχέδιο πλήττει τόσο το δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας όσο και  τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς. Δίνοντας το δικαίωμα ιδιωτικού ιατρείου στους μόνιμους, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ιατρούς του ΕΣΥ, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τον ελευθεροεπαγγελματία ιατρό, οδηγεί στη διάλυση του μικρού ιδιωτικού ιατρείου ευνοώντας παράλληλα λόγω της επακόλουθης  αύξησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, μόνο τα μεγάλα ιδιωτικά πολυιατρεία.

Οδηγεί στην πλήρη διάλυση και απαξίωση το ΕΣΥ. Αντί να προωθεί την στελέχωση των νοσοκομείων με το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και την αύξηση – βάσει και της επίσημης απόφασης του συμβουλίου της επικρατείας – των μισθών των ιατρών του ΕΣΥ, οδηγεί σε κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών.

Επίσης πλήττει την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών οι οποίοι μετατρέπονται σε αναλώσιμο ιατρικό δυναμικό με τη μετακίνηση τους σε νοσοκομεία – ακόμη και εκτός υγειονομικής τους περιφέρειας – με βάση τις ανάγκες του συστήματος και όχι με βάση ουσιαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, οδηγώντας τους τελικά και αυτούς σε χώρες του εξωτερικού».