Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Αναλυτικά σύμφωνα με την έκθεση, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2022, καταγράφηκαν:

Συνολικά έσοδα 3.999 (3.761) εκατ. SEK, +6%, -6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)1

Έσοδα τομέα Αιματολογίας 2.619 (2.291) εκατ. SEK, +3% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.041 (1.035) εκατ. SEK, -5% σε CER· eftrenonacog alfa 464 (430) εκατ. SEK, +2% σε CER· avatrombopag 543 (400) εκατ. SEK, +12% σε CER και pegcetacoplan 49 εκατ. SEK (-)

Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 1.070 (1.144) εκατ. SEK, -22% σε CER εκ των οποίων: anakinra 542 (516) εκατ. SEK, -10% σε CER· palivizumab 327 (374) εκατ. SEK, -30% σε CER και emapalumab 202 (255) εκατ. SEK, -36% σε CER

EBITA1 1.241 (1.166) εκατ. SEK· περιθώριο EBITA1 31% (31). EBIT 699 (708) εκατ. SEK

Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 1,52 (1,60) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 780 (257) εκατ. SEK